New year new pricing * Several strains under $200oz. OTD * 4 gram 8ths under $30 OTD